Centrum pre deti a rodiny DALIA

Sme akreditovaným subjektom zameraným na pomoc deťom a ich rodičom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii. Pomáhame:

- deťom, ktorých rodičia sa rozvádzajú, alebo sa rozviedli,
- deťom, ktoré boli zverené do náhradnej starostlivosti,
- deťom, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie,
- rodinám, v ktorých sú konflikty, alebo v nich nastala nová situácia.

Našim cieľom je predchádzať vzniku alebo opakovaniu krízových situácií v živote dieťaťa a zamedziť prehlbovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa. Svoje činnosti vykonávame na základe odporúčania Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odd. SPODaSK a v spolupráci s ním, a to terénnou a ambulantnou formou.

Realizujeme program pre rodiny v týchto moduloch:

Zvládneme to
§ 11 ods. 2 písm. a)
§ 11 ods. 2 písm. c)

Zmena k lepšiemu
Nová situácia - § 11 ods. 3 písm. b) bod 1.
Úprava rodinných pomerov - § 11 ods. 3 písm. b) bod 2.
Výchovné, sociálne a iné problémy v rodine - § 11 ods. 3 písm. b) bod 3.
Rodičovské zručnosti - § 11 ods. 3 písm. b) bod 4.

Pomocná ruka
§ 44a ods. 1 písm. a)
§ 44a ods. 1 písm. b)

Pod lupou
§ 12 ods. 1 písm. b)
§ 11 ods. 3 písm. b) bod 5)
Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Plán zabezpečovania vykonávania ambulantných a terénnych opatrení SPODaSK v CDR s udelenou akreditáciou MPSVR SR na rok 2024

Vyťaženosť centra pre vykonávanie jednotlivých opatrení a odborných metód práce
Prehľad vykonávania jednotlivých opatrení na rok - tu