Ekonomicky oprávnené náklady CSS KA

Druh soc. služby

Celkom (EUR)

Za rok na klienta (EUR)

Za mesiac na klienta (EUR)

Denný stacionár (DS)

112 824,00

5 641,20

470,10

Zariadenie núdzového bývania (ZNB)

96 524,00

6 434,90

536,30

Opatrovateľská služba  (OSL)
Výška EON na 1 hod. OSL  3,66 EUR

1 736,00

867,50

72,29

Sprostredkovanie osobnej asistencie

250

62,50

62,50

Špecializované sociálne poradenstvo (SŠP)
Výška EON na 1 hod.  ŠSP  23,42 EUR

223 737,00

1 331,76

Ekonomicky oprávnené náklady CSS KA za rok 2022 - podrobné

Druh soc. služby

Celkom
(EUR)

EON
na odborné čin.
§16
(EUR)

EON
na obslužné čin.
§17
(EUR)

EON
na ďalšie čin.
§18
(EUR)

Denný stacionár
(DS)

112 824,00

104 184,46

8 239,54

484,00

Zariadenie núdzového bývania
(ZNB)

96 542,00

91 691,00

4 500,00

350,00

Opatrovateľská služba 
(OSL)

1 736,00

1 736,00

Sprostredkovanie osobnej asistencie

250,00

250,00

Špecializované sociálne poradenstvo
(SŠP)

223 737,00

223 737,00