Ekonomicky oprávnené náklady CSS KA

Druh sociálnej služby

EON/mesiac/klient

EON/rok/klient

Denný stacionár

348,40

4180,80

Zariadenie núdzového bývania

392,50

4710,00

Opatrovateľská služba

Výška EON na 1 hod. OSL 3,66 EUR

199,15

2389,80

Sprostredkovanie osobnej asistencie

112

174

Špecializované sociálne poradenstvo

Výška EON na 1 hod. ŠSP 15,76 EUR

400,26