Ekonomicky oprávnené náklady CSS KA

Druh sociálnej služby

EON/mesiac/klient

EON/rok/klient

Denný stacionár

454,12

5 459,95

Zariadenie núdzového bývania

398,54

4 782,53

Opatrovateľská služba

Výška EON na 1 hod. OSL 3,66 EUR

789,29

9 471,48

Sprostredkovanie osobnej asistencie

62

74

Špecializované sociálne poradenstvo
Výška EON na 1 hod. ŠSP 18.44 EUR

667,38