Ekonomicky oprávnené náklady CSS KA

Druh soc. služby

Celkom (EUR)

Za rok na klienta (EUR)

Za mesiac na klienta (EUR)

Denný stacionár (DS)

 73 799,20

3 689,96

307,49

Zariadenie núdzového bývania (ZNB)

75 528,00

5 035,20

419,60

Opatrovateľská služba  (OSL)
Výška EON na 1 hod. OSL  3,66 EUR

1 841,90

739,92

61,66

Sprostredkovanie osobnej asistencie

199

199

199

Špecializované sociálne poradenstvo (SŠP)
Výška EON na 1 hod.  ŠSP  23,42 EUR

90 764,00

667,38

Ekonomicky oprávnené náklady CSS KA za rok 2021 - podrobné

Druh soc. služby

Celkom
(EUR)

EON
na odborné čin.
§16
(EUR)

EON
na obslužné čin.
§17
(EUR)

EON
na ďalšie čin.
§18
(EUR)

Denný stacionár
(DS)

73 799,20

71 642,90

1 817,30

399,00

Zariadenie núdzového bývania
(ZNB)

75 528,00

71 898,70

2 239,41

1 389,89

Opatrovateľská služba 
(OSL)

1 841,90

1 841,90

Sprostredkovanie osobnej asistencie

199,00

199,00

Špecializované sociálne poradenstvo
(SŠP)

90 764,00

90 764,00