Ekonomicky oprávnené náklady CSS KA

Druh soc. služby

Celkom (EUR)

Za rok na klienta (EUR)

Za mesiac na klienta (EUR)

Denný stacionár (DS)

120 155,00

 6 007,73

500,64

Zariadenie núdzového bývania (ZNB)

101 587,00

10 158,70

846,55

Opatrovateľská služba  (OSL)
Výška EON na 1 hod. OSL  5,68 EUR

4 089,60

1 363,20

113,60

Sprostredkovanie osobnej asistencie

420,00

105,00

67,50

Špecializované sociálne poradenstvo (SŠP)
Výška EON na 1 hod.  ŠSP  31,95 EUR

233 712,00

1 681,38

Ekonomicky oprávnené náklady CSS KA za rok 2023 - podrobné

Druh soc. služby

Celkom
(EUR)

EON
na odborné čin.
§16
(EUR)

EON
na obslužné čin.
§17
(EUR)

EON
na ďalšie čin.
§18
(EUR)

Denný stacionár
(DS)

120 155,00

113 740,00

5 904,52

510,48

Zariadenie núdzového bývania
(ZNB)

101 587,00

92 336,29

9 130,71

120,00

Opatrovateľská služba 
(OSL)

4 089,60

 4 089,60

Sprostredkovanie osobnej asistencie

420,00

420,00

Špecializované sociálne poradenstvo
(SŠP)

233 712,00

233 712,00