Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II., pri úkonoch sebaobsluhy (napr. osobná hygiena, stravovanie, obliekanie), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (napr. nákup potravín, donáška jedla do domu, bežné upratovanie v domácnosti) a základných sociálnych aktivitách (napr. sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí).

Na základe posudkovej činnosti určuje obec stupeň odkázanosti a rozsah úkonov opatrovateľskej služby.

Centrum sociálnych služieb KA je poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmysle § 41 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.