Sprostredkovanie osobnej asistencie

Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Osobe, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu, pomáhame pri vykonávaní administratívnych úkonov, poskytujeme základné sociálne poradenstvo a pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o výkone osobnej asistencie.

Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov predstavuje najmä prípravu návrhov zmlúv o výkone osobnej asistencie medzi osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom, pomoc pri spracovaní výkazov odpracovaných hodín osobným asistentom a vyplácaní odmien osobnému asistentovi.

Vedieme databázu užívateľov osobnej asistencie, a tiež databázu osobných asistentov, prípadne záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie.

Centrum sociálnych služieb KA poskytuje sprostredkovanie osobnej asistencie podľa § 46 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

CENNÍK