Poradenské centrum pre obete násilia

Naše poradenské centrum je vám k dispozícii aj v období pandémie Covid-19, za dodržiavania opatrení, ktorými chránime Vás i našich zamestnancov.
Sme pripravení pomôcť Vám na telefónnych číslach: 0948 122 486, 0944 013 112, 0905 782 488 alebo na e-mailovej adrese: css.krupina@gmail.com.

Poradenské centrum poskytuje:

Základné sociálne poradenstvo - odborná činnosť, ktorou poskytujeme pomoc osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Posúdime povahu problému osoby, rodiny alebo komunity, poskytneme základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčame a sprostredkujeme ďalšiu odbornú pomoc. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej v našom centre.
Sociálne poradenstvo vykonávame ambulantnou formou v poradenskej kancelárii a terénnou formou v prirodzenom prostredí klienta.

Centrum sociálnych služieb KA poskytuje základné sociálne poradenstvo podľa § 19 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

V prípade špecializovaného sociálneho poradenstva zisťujeme príčinu vzniku, charakteru a rozsahu problémov osoby, rodiny alebo komunity a poskytneme im konkrétnu odbornú pomoc.
Cieľovou skupinou špecializovaného sociálneho poradenstva sú obete domáceho násilia, osoby, ktoré sú ohrozené násilím, práve zažívajúce násilie alebo boli v minulosti vystavené násiliu, alebo sú ohrozené správaním iných fyzických osôb, alebo sú obeťami správania iných fyzických osôb. Poskytujeme im bezplatné sociálne, psychologické a právne poradenstvo, a to ambulantnou formou v poradenskom centre a terénnou formou.

Centrum sociálnych služieb KA má akreditovanú sociálnu službu špecializované sociálne poradenstvo podľa § 19 ods. 3 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách Akreditačnou komisiou MPSVaR SR č. 5294/2016-M_OSS.
Centrum sociálnych služieb KA je akreditovaným subjektom na poskytovanie pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov -  Akreditačná komisia MS SR č. AK 012/2018/13.

V rámci skvalitňovania našich služieb poskytovaných obetiam násilia plánujeme aj v budúcnosti poskytovať službu Bezpečný ženský dom (ďalej len BŽD). V momentálnej situácii dokážeme urgentne zabezpečiť ubytovanie a bezpečie obeti násilia v priestoroch ZNB v čase: každý deň od 7:00 do 15:30 hod. V prípade ohrozenia života a zdravia obete nás v danom čase kontaktujte na tel. čísle 0948 122 486.