Beseda na tému Násilie páchané na ženách a deťoch

Pri príležitosti troch významných dátumov v mesiaci november: 18. novembra – Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a 25. november Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách, Centrum sociálnych služieb KA organizovalo podporné aktivity na Gymnáziu A. Sládkoviča a Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine. Diskusie na tému Násilie páchané na ženách a deťoch sa realizovali v rámci projektu v oblasti prevencie kriminality s názvom „Pomoc obetiam domáceho násilia formou sociálneho poradenstva“, ktorý bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Cieľom projektu bolo zníženie domáceho a rodovo podmieneného násilia,  ktoré sa vykonáva prostredníctvom poradenstva pre tieto obete a zároveň scitlivovať širokú verejnosť na danú problematiku, aby reagovali aktívnejšie v prípade, že sa stretnú s násilím voči sebe alebo ľuďom vo svojom okolí.  

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.“