Záverečná konferencia projektu Staviame Mosty Pomoci

18.4.2024 sa v Banskej Bystrici uskutočnila v spolupráci s BBSK a MIRRI SR záverečná konferencia k projektu DGV02022 „Staviame Mosty Pomoci“, ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Ďakujeme všetkým prezentujúcim za užitočné informácie a prínosné prezentácie a zúčastneným za diskusiu. Hoci realizácia aktivít projektu končí, naďalej sa budeme snažiť poskytovať kvalitné služby obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Dnes 8. marca 2024 výnimočné chvíle v Prezidentskom paláci v Bratislave

Podujatie za účasti prezidentky Zuzany Čaputovej je zamerané nielen na oslavu MDŽ, ale aj na tému násilia na ženách, v jeho online aj offline podobách, či už v partnerských vzťahoch alebo mimo nich, vrátane verbálnej agresie voči verejne angažovaným ženám. Téma je jednou z jej priorít a súčasne vysoko aktuálnou spoločenskou témou.

Pani prezidentka sa počas svojho mandátu snažila zvyšovať povedomie o téme, presadzovať systémové opatrenia a v ostatnom období sa snaží podporovať vytváranie komunity ľudí, ktorí môžu problém násilia na ženách pomôcť riešiť. Pred časom preto iniciovala vytvorenie neformalizovanej siete verejne angažovaných žien a žien na líderských pozíciách, ako nástroj vzájomnej podpory a obrany demokratických inštitúcií a práv žien. Na dnešnom podujatí bola táto platforma „SME TU“ predstavená a súčasne boli prizvaní ďalší angažovaní aktéri a aktérky, ktorým na téme záleží, aby pomohli rozširovať túto komunitu. Na podujatí odzneli viaceré inšpiratívne vystúpenia, bol vytvorený priestor na diskusiu a tiež vzájomné prepájanie sa a hľadanie prienikov spolupráce.

Vyjadrenie k novele Trestného zákona

Považujeme za veľmi dôležité vyjadriť sa k téme posledných dní a to k vládnej novele Trestného zákona, ktorá okrem iného skracuje lehotu premlčania znásilnenia a sexuálneho násilia. Jednoznačne NESÚHLASÍME s takouto úpravou Trestného zákona, ktorá poškodzuje preživších. Neporozumenie danej problematike a jej bagatelizovanie ubližuje ľuďom, ktorí si takýmto násilím museli prejsť, a pre ktorých je tento zážitok traumatizujúci a vyhľadanie pomoci náročné. Pri takto citlivej téme, by sme mali byť opatrní vo vyjadreniach a empatickí voči ich prežívaniu.

Iniciatíva Detstvo bez násilia

Násilie sa premieta do všetkých oblastí spoločenského i rodinného života a my musíme, bohužiaľ, konštatovať, že v našej spoločnosti je hlboko zakorenené. Prejavy násilia sú mnohými ľuďmi dokonca obdivované ako akési známky sily či vodcovstva hodného nasledovania.

Dnešná generácia rodičov bola vo veľkej miere vychovávaná aj za použitia fyzických trestov, či iných foriem násilia. Ich vedomie preživších im dnes dáva falošnú ilúziu o prospešnosti týchto postupov vo výchove. Aj keď sa mnohí pokúšajú vychovávať svoje deti inak, chýbajú im vzory, návody i podpora zo strany okolia. Cítia sa osamotení – ako tí, ktorí idú proti prúdu, vybočujú.

K náprave je potrebných niekoľko krokov:

V prvom rade treba prijať myšlienku, že násilie vo vzťahoch (a teda i vo vzťahoch k deťom) je nielen neprijateľné, ale zároveň je aj fenoménom, ktorý nemá pozitívny, ale skôr devastačný účinok na kvalitu daného vzťahu i na vývin jedinca, ktorý násilím trpí. (Fyzickými trestami a „sparťanskou výchovou” nevychovávame odolnejšie deti, ale ľudí, ktorí si svoje zranenia budú prenášať v dospelosti do ďalších vzťahov a pokračovať v násilnom konaní na svojich blízkych.) Následne treba ukazovať (rodičom) cestu, ako je možné zvládať rôzne výchovné výzvy a problémy použitím nenásilných foriem výchovy – ako byť konzistentný a zrozumiteľný vo výchove, zadávať hranice, uprednostňovať ocenenie pred trestami a podobne.

O násilí je zároveň potrebné viesť z úrovne štátu a jeho odborných orgánov informačnú kampaň, aby sa táto téma stala predmetom širokej diskusie a vyvolala pozornosť spoločnosti. Musí sa z toho stať verejná téma, ktorá už viac nebude ostávať ukrytá medzi štyrmi stenami, v súkromí rodiny. (Postoj, že každý rodič má právo vychovávať svoje deti takými výchovnými prostriedkami, aké uzná za vhodné, je v zásadnom rozpore s právnymi princípmi nášho štátu ukotvenými o.i. v Zákone č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v §30 Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine.) Taktiež je potrebné vytvoriť sieť poradenských inštitúcií. Tie budú na regionálnej úrovni pomáhať rodičom, ktorí chcú svoje deti vychovávať bez násilia, a to tak, aby našli včas účinnú pomoc a ochranu. Týmto spôsobom môže štát prispieť k šíreniu „kultúry nenásilia” v rodinách i v celej spoločnosti.

Vo svete existuje 65 krajín, ktoré úplne zakázali telesné tresty detí – v škole, rodine a kdekoľvek inde. Patria k nim aj štyria z našich susedov: Rakúsko (1989), Ukrajina (2004), Maďarsko (2005) a Poľsko (2010). V Českej republike, u nášho posledného suseda, je od 1. 6. 2023 spustená Iniciatíva Dětství bez násilí, ku ktorej sa týmto pridávame – aby aj deti na Slovensku mali právo prežiť detstvo bez násilia!

ČO CHCEME?

Chceme, aby aj Slovenská republika bola miestom, kde majú všetky deti právo na detstvo bez násilia. Aby v rodine ani nikde inde nebolo tolerované týranie, zanedbávanie, sexuálne zneužívanie či iné formy násilia vrátane telesných trestov. V súčasnosti to tak, bohužiaľ, nie je.

Preto chceme:

 • Zaistiť plnenie medzinárodných štandardov medzirezortnej spolupráce pri riešení prípadov detí ohrozených násilím v celej Slovenskej republike najneskôr do roku 2030.
 • Ukotviť neprijateľnosť telesných trestov v občianskom zákonníku a prihlásiť sa tak k myšlienke, že násilie medzi blízkymi osobami nemôžeme tolerovať v žiadnej podobe.
 • Existenciu štátom garantovanej siete preventívnych a podporných služieb pre deti a ich blízkych tak, aby každá osoba zasiahnutá násilím našla včas účinnú podporu a pomoc.
 • Podniknúť kroky k tomu, aby každý rodič v Slovenskej republike mal prístup k informáciám o tom, že aj mierne formy násilia negatívne ovplyvňujú vývoj detí a vzťahy v rodine a zároveň aj k podpore a informáciám o tom, ako vychovávať deti bez násilia.

Signatári:

 • Centrum Slniečko, n.o.
 • Náruč – Pomoc deťom v kríze
 • Koalícia pre deti Slovensko, o.z.
 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 • Linka detskej istoty, n.o.
 • Návrat, o.z.
 • Občianske združenie Prima
 • Ipčko, o.z.
 • Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.
 • Liga za duševné zdravie
 • Saleziáni Don Bosca – Slovenská provincia
 • Inštitút dcér Márie Pomocnice
 • Cesta von, o.z.
 • Domka – Združenie saleziánskej mládeže
 • Rada mládeže Slovenska
 • Centrum sociálnych služieb KA,o.z
 • MyMamy, o.z.
 • Občianske združenie ŽENA V TIESNI
 • LUNA, n.o.
 • Občianske združenie Poradenské Centrum Nádej
 • Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka, Linka detskej dôvery
 • BUDÚCNOSŤ, n.o.
 • ZDRUŽENIE STORM
 • TENENET,o.z.
 • Plamienok, n.o.
 • Inštitút ľudských práv
 • InkluCiTy, o.z.
 • Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
 • DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO
 • Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o.
 • Brána do života, o.z.
 • EFETA – Stredisko sv. Františka Saleského
 • Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
 • Občianske združenie DOMOV-DÚHA

PREČO je Slovenská republika povinná zabezpečiť DETSTVO BEZ NÁSILIA

Slovenská republika ako krajina, ktorá ratifikovala Dohovor o právach dieťaťa, je v zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa povinná prijať všetky potrebné zákonodarné, administratívne, sociálne a výchovné opatrenia pre ochranu detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním, vrátane sexuálneho zneužívania počas obdobia, keď sú v starostlivosti jedného alebo oboch rodičov, zákonných zástupcov alebo akýchkoľvek iných osôb. Dohovor o právach dieťaťa bol prijatý Valným zhromaždením OSN v roku 20. 11. 1989. Dohovor u nás nadobudol platnosť 6. 2. 1991. V Zbierke zákonov SR bol uverejnený pod č. 104/1991.

Návšteva pani komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej v našom dennom stacionári v Detve

V rámci výjazdových dní Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme sa v utorok 26.9.2023 potešili osobnej návšteve pani komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej aj v našom dennom stacionári v Detve. Klienti, rodičia, starí rodičia ako aj zamestnanci sa mohli v príjemnej atmosfére pozdieľať so svojimi skúsenosťami pri vybavovaní úradných záležitostí, kompenzačných pomôcok, príspevkov a i., príp. dohodnúť si možnosť osobnej konzultácie pri takejto potrebe. Bolo nám cťou, že sme medzi nami pani komisárku so spolupracovníčkami mohli privítať a sme vďační za jej čas, ochotu a službu, akou poňala výkon svojej funkcie.

Projekt Nový domov, nový štart

Druhý rok implementácie projektu Nový domov, nový štart – sprostredkovanie dostupného bývania aj v našom centre prináša nové skúsenosti a spoluprácu. Sprostredkovať a zabezpečiť dostupné a bezpečné bývanie pre klientov a klientky, ktorým poskytujeme naše služby, sa nám darí predovšetkým vďaka podpore z výzvy Dostupné bývanie s prvkami housing first. Neoceniteľnou a pre nás nenahraditeľnou je však aj efektívna spolupráca s organizáciou Dostupný domov j.s.a. a profesionálny prístup jej pracovníkov. Vďaka tejto spolupráci a podpore môžeme stále udržiavať dostupné a bezpečné bývanie pre tých, ktorí to potrebujú.

Nový stan pre klientov

S blížiacim sa letom sa opäť rozšíria možnosti trávenia času pre klientov našich denných stacionárov v Krupine a v Detve. V obidvoch máme k dispozícii záhradu, kde klienti radi trávia slnečné letné dni a kde organizujeme rôzne spoločné stretnutia a akcie. Preto sme sa rozhodli zaobstarať stan, ktorý by klientov chránil pred silným slnkom alebo dažďom.

Chceme sa preto poďakovať firme Expodom za darovanie prenosného stanu, ktorý bude už počas tohto leta k dispozícii pre našich klientov.

3. stretnutie ľudí dobrej vôle

Je dobré sa na chvíľku zastaviť, je potrebné cítiť prijatie, je nutné prestať sa ponáhľať, je dôležité mať čas, je nevyhnutné mať rád – seba aj druhých…

Doprajte si chvíľku času pre seba, aby ste potom mohli mať veľa času pre iných a príďte načerpať energiu a vnútorný pokoj do nasledujúcich dní na treťom stretnutí ľudí dobrej vôle.