Zóna oddychu

Klienti nášho zariadenia môžu naplno využívať našu novú „Zónu oddychu“, ktorá ponúka okrem príjemného posedenia, stretnutí, rozhovorov, záujmových aktivít, aj veľa možností aktívneho trávenia voľného času pre našich najmenších.

„Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia“

Príprava „Zóny oddychu“

Postupne vytvárame novú „Zónu oddychu“ pre klientov ZNB. Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia sme zakúpili záhradné sedenie, trampolínu, bazén, hojdačku so šmýkačkou a ďalšie komponenty a hry do detského kútika.

„Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia“

Denný stacionár v Detve otvorený

Od začiatku januára je denný stacionár v Detve k dispozícii pre klientov, ktorí ho môžu navštíviť každý pracovný deň. Za ten krátky čas sa nám podarilo vytvoriť dobrý kolektív, v ktorom zažívame spoločne veľa pekných a veselých chvíľ.

Denný stacionár v Detve

Priestory nového denného stacionára v Detve sú už pripravené. Počas januára privítame prvých klientov.

Krajšie Vianoce

Veľmi pekne ďakujeme p. Martinkovi, p. Weissovi, pedagógom a žiakom MŠ a ZŠ Dobrá Niva, Jumping Centru Krupina, zamestnancom Billy a ďalším ľuďom s dobrým srdcom, ktorí zabezpečili darčeky pre klientov v našej starostlivosti. Úprimná vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa zapojili do potravinovej zbierky „kus za kus“. Vyzbieranými potravinami môžeme pomôcť v tejto neľahkej dobe rodinám v núdzi. Darčeky aj potraviny sme rozdelili a postupne ich distribuujeme do jednotlivých rodín.

Viac foto tu

Násilie páchané na ženách

V spolupráci s oddelením komunikácie a prevencie KR PZ poradňa nášho centra vytvorila podporný príspevok pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách (25.november).
Na zhliadnutie tu

Aj my budeme bubnovať

DETI PRED NÁSILÍM TICHO NEOCHRÁNI

Na Slovensku sa pripravuje ďalší ročník akcie s názvom „Bubnovačka“, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienku podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ si 19. novembra 2020 pripomenieme už po siedmy krát.Tento ročník bude obzvlášť výnimočný, kvôli momentálnej situácii zapríčinenej ochorením COVID-19. Všetci sme sa stali obeťami. Obeťami Covid-19 a jeho následkov. Priniesol karantény, sociálnu izoláciu i ekonomické ohrozenie. Ale ukazuje nám, ako sa vieme zomknúť a pomáhať si. Ochrániť sa pred ním môžeme len spoločným úsilím, rovnako, ako pred každým násilím.S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka.Násilie na deťoch je tu, je okolo nás, aj keď ho často nevnímame, nevidíme. Uzatvorenie v domovoch počas pandémie prinieslo aj zvýšenie našej vnímavosti na to, čo sa deje okolo. A zrazu, keď sme ostali doma spozorneli sme, že ten detský plač nie je sem-tam, že je pravidelný, že mu niečo vždy predchádza….

Je dôležité deti vnímať a počúvať viac, je dôležité deťom veriť.Aj preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac, ako 55 000 detí a dospelých. Tento ročník bude iný. Pre náročnosť situácie nebudeme bubnovať v uliciach, na dvoroch, či telocvičniach.No ak budete so svojimi žiakmi 19. novembra 2020, v čase 10:00 – 11:00 v triedach, či cez online, alebo s deťmi doma, zabubnujte si spoločne a pripomeňte si, že Hlas detí je dôležitý.Veríme, že o rok sa opäť stretneme spoločne na námestiach a aj za tento náročný rok zabubnujeme dvojnásobne!Do bubnovania sa môže zapojiť každý.

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVaR SR, ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím.November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

Stretnutie organizácií ohľadom RAP

Dňa 3.9.2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie organizácií podieľajúcich sa na tvorbe aktivít Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchanom na ženách v Banskobystrickom kraji. Nakoľko naše Centrum bolo taktiež jedným z aktérov tvorby tohto plánu, v spolupráci s IVPR sme oboznámili zúčastnených s plánovanými aktivitami a v rámci možností zohľadnili ich pripomienky. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia BBSK, a nakoľko vyšší územný celok má nezastupiteľnú úlohu v riešeniach tejto problematiky, chceme im touto cestou poďakovať za účasť a zapojenie sa do aktivít. Veríme, že toto stretnutie bolo úvodom k nasledujúcej spolupráci.

Dar pre klientov CSS KA

Ďakujeme pánovi Milanovi Geborovi za finančný dar, vďaka ktorému sme zakúpili potraviny a potrebné vybavenie pre klientov nášho Centra.