Pomoc obetiam domáceho násilia prostredníctvom sociálneho poradenstva

Aktivity projektu podporené Radou vlády SR pre prevenciu kriminality sú zamerané na poskytovanie poradenstva pre obete domáceho násilia a na potrebnú publicitu. 

O našich poradenských službách a aktivitách sme informovali inštitúcie, ktoré taktiež môžu napomôcť obetiam násilia. 

Od mesiaca máj 2017 sa jeden sociálny poradca venuje podrobnejšej vyhľadávacej činnosti klientov ohrozených násilím, najmä v teréne. Následne sa klientom a klientkám poskytuje bezprostredné sociálne poradenstvo, príp. následne psychologické, právne a i. Táto činnosť sa nám javí ako efektívnejšia, nakoľko viac rokov pôsobíme v uvedenej oblasti, ale stagnovala nám práve oblasť depistáže a vyhľadávania za účelom adresnej formy pomoci. Do aktivít projektu sú aktívne zapojené tri dobrovoľníčky – pomáhajú najmä pri tvorbe info-letákov, a pri následnej distribúcii, ktorá práve prebieha.  Od 1.5.2017 do 15.8.2017 sa poskytlo špecializované poradenstvo  15 klientkám priamo v teréne. Pripravuje sa distribúcia letákov, nateraz v počte 100 ks. 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.“