Stretnutie organizácií ohľadom RAP

Dňa 3.9.2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie organizácií podieľajúcich sa na tvorbe aktivít Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchanom na ženách v Banskobystrickom kraji. Nakoľko naše Centrum bolo taktiež jedným z aktérov tvorby tohto plánu, v spolupráci s IVPR sme oboznámili zúčastnených s plánovanými aktivitami a v rámci možností zohľadnili ich pripomienky. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia BBSK, a nakoľko vyšší územný celok má nezastupiteľnú úlohu v riešeniach tejto problematiky, chceme im touto cestou poďakovať za účasť a zapojenie sa do aktivít. Veríme, že toto stretnutie bolo úvodom k nasledujúcej spolupráci.