Zariadenie núdzového bývania

V zariadení núdzového bývania poskytujeme sociálne služby pre obete domáceho násilia, konkrétne pre ženy a matky s deťmi.

Poskytujeme

 • ubytovanie na určitý čas,
 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

vytvárame podmienky na

 • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • záujmovú činnosť.

Ak je potrebné chrániť život a zdravie osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, zabezpečujeme v zariadení núdzového bývania utajenie jej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.

Sociálnu službu v zariadení núdzového bývania poskytujeme výlučne pre vybranú cieľovú skupinu osôb -  obete násilia.

Kapacita nášho zariadenia núdzového bývania je 15 osôb.

Podmienky prijatia:

 • vyplnenie a zaslanie kompletnej žiadosti, ktorá je zverejnená na našej stránke,
 • zaslanie sociálnej správy o klientovi, ktorú vypracuje pre potreby žiadosti sociálna kurátorka rodiny,
 • lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti jednotlivých členov rodiny,
 • doklad preukazujúci platobnú schopnosť klientky,
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára, psychológa, prípadne polície preukazujúce týranie,
 • osobný rozhovor s klientkou,
 • podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
 • dodržiavanie Domáceho poriadku.

  Zariadenie núdzového bývania je jedným zo zariadení sociálnych služieb CSS KA podľa § 29 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

  Žiadosť na umiestnenie do zariadenia núdzového bývania na stiahnutie tu:

  Image