Adventné pozvanie

Prijmite pozvanie zmysluplne prežiť adventné obdobie a pridajte sa k nám!

Skvalitnené priestory v ZNB

V priebehu mesiacov júl – november sme zlepšovali priestory zariadenia núdzového bývania v rámci projektu s názvom „Kvalitnejší život v Centrum KA“, ktorý bol podporený Nadáciou EPH v sume 2500 EUR. Naši zamestnanci postupne vyčistili a vydezinfikovali tieto priestory, následne ich vymaľovali. Zároveň sa realizovala výmena niektorých vodovodných batérií. Z uvedených finančných prostriedkov sme zakúpili PVC podlahu s lištami, ktorá sa položila v rámci celého zariadenia núdzového bývania. Podarilo sa zabezpečiť germicídny žiarič, ktorý bude slúžiť na sterilizáciu vzduchu a účinné ničenie mikroorganizmov. Nakúpili sme postele s výsuvným lôžkom, postele s úložným priestorom a matrace. Pracovníci nášho Centra sa postarali o poskladanie nábytku a zariadenie izieb.

Klienti zariadenia núdzového bývania sa teraz tešia z lepších podmienok, v ktorých žijú a tým sa prispelo k zlepšeniu ich psychického nastavenia a zefektívnenia našej práce. Veríme, že toto zariadenie bude slúžiť mnohým klientom.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.“

Predvianočný Krakow

V utorok 28.11.2017 sme absolvovali predvianočnú prehliadku krásneho mesta Krakow spojenú s vianočnými trhmi v centre.

Strom priateľstva

S klientmi v dennom stacionári sme si vyrobili strom priateľstva na oživenie našich priestorov. Každý si vyzdobil svoju vetvu gombíkmi podľa vlastného vkusu. Strom je zároveň symbolom harmónie medzi nami.

Beseda na tému Násilie páchané na ženách a deťoch

Pri príležitosti troch významných dátumov v mesiaci november: 18. novembra – Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a 25. november Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách, Centrum sociálnych služieb KA organizovalo podporné aktivity na Gymnáziu A. Sládkoviča a Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine. Diskusie na tému Násilie páchané na ženách a deťoch sa realizovali v rámci projektu v oblasti prevencie kriminality s názvom „Pomoc obetiam domáceho násilia formou sociálneho poradenstva“, ktorý bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Cieľom projektu bolo zníženie domáceho a rodovo podmieneného násilia,  ktoré sa vykonáva prostredníctvom poradenstva pre tieto obete a zároveň scitlivovať širokú verejnosť na danú problematiku, aby reagovali aktívnejšie v prípade, že sa stretnú s násilím voči sebe alebo ľuďom vo svojom okolí.  

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.“ 

Nie násiliu…

Každý deň dochádza k násiliu, a aj prostredníctvom plagátov a letákov vytvorených v rámci projektu „Pomoc obetiam domáceho násilia formou sociálneho poradenstva“ chceme poukázať na to, kde obete domáceho a rodovo podmieneného násilia môžu požiadať o pomoc.    

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.“ 

CSS KA na výlete v Tatrách

Výlet v Pribyline a na Štrbskom Plese bol perfektnou bodkou za naším výletovým letom. Ďakujeme všetkým za spoločne strávené chvíle a nové priateľstvá.

Pomoc obetiam domáceho násilia prostredníctvom sociálneho poradenstva

Aktivity projektu podporené Radou vlády SR pre prevenciu kriminality sú zamerané na poskytovanie poradenstva pre obete domáceho násilia a na potrebnú publicitu. 

O našich poradenských službách a aktivitách sme informovali inštitúcie, ktoré taktiež môžu napomôcť obetiam násilia. 

Od mesiaca máj 2017 sa jeden sociálny poradca venuje podrobnejšej vyhľadávacej činnosti klientov ohrozených násilím, najmä v teréne. Následne sa klientom a klientkám poskytuje bezprostredné sociálne poradenstvo, príp. následne psychologické, právne a i. Táto činnosť sa nám javí ako efektívnejšia, nakoľko viac rokov pôsobíme v uvedenej oblasti, ale stagnovala nám práve oblasť depistáže a vyhľadávania za účelom adresnej formy pomoci. Do aktivít projektu sú aktívne zapojené tri dobrovoľníčky – pomáhajú najmä pri tvorbe info-letákov, a pri následnej distribúcii, ktorá práve prebieha.  Od 1.5.2017 do 15.8.2017 sa poskytlo špecializované poradenstvo  15 klientkám priamo v teréne. Pripravuje sa distribúcia letákov, nateraz v počte 100 ks. 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.“

Spoznávame Slovensko

Počas leta sme navštívili Čičmany, Rajeckú Lesnú, Oravskú priehradu a skanzen Zuberec. Už teraz sa tešíme na nasledujúce výlety! 

Podpora Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

V oblasti prevencie kriminality získalo naše Centrum podporu na prevenčné a poradenské aktivity v rámci projektu „Pomoc obetiam domáceho násilia formou sociálneho poradenstva“. Nakoľko sa už takémuto poradenstvu venujeme, plánujeme vďaka tomuto projektu zamerať viac pozornosti na vyhľadávacie aktivity, aby naša pomoc bola adresnejšia. 

Projekt bol podporený sumou 2 564 EUR. 

Poskytovateľ dotácie je Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Banská Bystrica. 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.“