Mosty pomoci

Operačný program: Ľudské zdroje

Výzva: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 06/2019 do 05/2021
Výška nenávratného finančného príspevku: 165 014,82 €
Spolufinancovanie projektu: 8 684,99 €
Cieľ projektu: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie.
Aktivity projektu: 
Podpora rozvoja služieb opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy.
Skvalitnenie služieb pre obete násilia.
Cieľová skupina:
  • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou a sociálnym vylúčením
  • verejní a neverejní poskystovatelia sociálnych služieb
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom a neverejnom sektore
Projektová zmluva zverejnená v CRZ: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4044437&l=sk
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     www.ia.gov.sk                           www.esf.gov.sk                                           www.ludskezdroje.gov.sk