MOSTY

Číslo programu: SK09    číslo projektu: DGV03006      číslo zmluvy: 1010/2015

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 25. 08. 2015 do 30. 04. 2017

Programová oblasť: Domáce a rodovo podmienené násilie

Opatrenie: Vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti – poradenské centrá

Projektový grant: 59 168 EUR

Celkové oprávnené výdavky projektu: 65 742 EUR

Spolufinancovanie projektu: 6 574 EUR

V zmysle dodatku č. 2 k Projektovej zmluve

Projektový grant: 81 917 EUR

Celkové oprávnené výdavky projektu: 91 019 EUR

Spolufinancovanie projektu: 9 102 EUR

Financovanie projektu: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky

Partneri projektu: Crisis Centre in Bergen and surrounding municipalities a Mesto Krupina

Garant projektu: Centrum Slniečko, n. o.

Cieľ projektu: Znížené rodovo podmienené násilie

Projektová zmluva zverejnená v CRZ: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2011611&l=sk

Zámer projektu:

–  vytvorenie podmienok pre poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, ktoré by sa v našom zariadení poskytovalo ako novovytvorená sociálna služba,

 –  vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre pravidelnú pomoc psychológa zameranú na riešenie osobných, vzťahových, emočných a iných problémov našich klientok ako aj detí, riešenie traumatizujúcich udalostí v ich živote,

– zároveň popri psychologickej pomoci by sme v rámci projektu chceli vytvoriť priestor pre terapeutické služby,

– vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre bezplatnú právnu pomoc pri riešení právnych problémov našich klientov,

– posilnenie spolupráce s inštitúciami verejného sektora najmä príslušnými mestskými alebo obecnými úradmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny predovšetkým vo vyhľadávacej činnosti žien, ktoré sú ohrozené násilím a k vyššie uvedenej pomoci sa nedostali.

Cieľové skupiny:

– ženy, deti ohrozené násilím, zažívajúce násilie, sexuálne obťažovanie, stalking a pod.

Ciele a aktivity projektu:

– skvalitnenie doteraz poskytovaných služieb o nové odborné činnosti – psychológ, právnik, terapeut,

– vybudovanie špecializovaného poradenského centra pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti,

– zariadenie bezpečnostných opatrení v núdzovom bývaní,

– získanie akreditácie na špecializované sociálne poradenstvo.

Fázy realizácie projektu:

1. Vytvorenie a obsadenie pracovných miest

2. Zavedenie bezpečnostných prvkov pre klientov

3. Získanie akreditácie

4. Poskytovanie poradenských služieb

5. Hodnotenie projektu.

Výstupy a výsledky projektu

Názov indikátora výstupu projektu Počiatočná hodnota Očakávaná hodnota Aktuálna hodnota
Počet novovzniknutých poradenských centier 0 1 1
Počet prípadov poskytnutia poradenstva ženám – obetiam násilia na ženách za obdobie jedného roka 15 125 126
Názov indikátora výsledku Počiatočná hodnota Očakávaná hodnota Aktuálna hodnota
Vytvorené pracovné miesto – psychológ 0 1 1
Vytvorené pracovné miesto – právnik 0 1 1
Zabezpečenie terapeuta 0 1 1
Oprava vonkajšej fasády v m2 0 245 245
Zavedenie kamerového systému 0 1 1
Zhotovenie bezpečnej vchodovej brány 0 1 1
Počet akreditácií 0 1 1

Program SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie

„Domov musí byť bezpečn miesto pre všetkých.“ „Spoluprácou k spoločným hodnotám.“

„Projekt je financovaný z Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“

„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

                    

norwaygrants.sk