Nový domov, nový štart

Operačný program: Ľudské zdroje
Výzva: OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01- Dostupné bývanie s prvkami housing first
Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 09/2021 do 10/2023
Výška nenávratného finančného príspevku: 61 760,40 €
Spolufinancovanie projektu: 3 088,02 €
Cieľ projektu: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe, zlepšenie dostupnosti bývania pre ohrozené skupiny.
Aktivity projektu: 
V rámci hlavnej aktivity "Podpora nového bývania" chceme zabezpečiť bývanie pre tri rodiny v rámci troch bytov v  Banskobystrickom kraji.
Cieľová skupina:
jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
    .  
    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 

    a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

                                www.esf.gov.sk                                                                                       www.ludskezdroje.gov.sk                                      www.employment.gov.sk