Nový domov, nový štart

Operačný program: Ľudské zdroje
Výzva: OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01- Dostupné bývanie s prvkami housing first
Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 09/2021 do 10/2023
Výška nenávratného finančného príspevku: 61 760,40 €
Spolufinancovanie projektu: 3 088,02 €
Cieľ projektu: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe, zlepšenie dostupnosti bývania pre ohrozené skupiny.
Aktivity projektu: 
V rámci hlavnej aktivity "Podpora nového bývania" chceme zabezpečiť bývanie pre tri rodiny v rámci troch bytov v  Banskobystrickom kraji.
Cieľová skupina:
jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
  VÝSLEDKY   PROJEKTU:

  Merateľné ukazovatele projektu:

  Ukazovateľ

  Plánovaná hodnota

  Naplnená hodnota

  Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia

  3

  3

  Počet vykonávateľov  služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania

  1

  1

  Počet vypracovaných nových, inovatívnych systémových opatrení

  1

  1

  .  

  Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v projekte:

  U klientiek je vďaka implementácii projektu zlepšená kvalita ich života ako aj života ich detí. Vďaka istote a bezpečnému bývaniu sa dokážu zaraďovať do bežného života. Vzhľadom k tomu, že klientky žili predtým v rôznych zariadeniach, ktoré boli len dočasné, zvládajú  zodpovednosť o prenajatý byt.  Pracovná pozícia  asistentky bývania im to uľahčila a bola im nápomocná. Naučili sa mať zodpovednosť za zverený byt,  v rámci svojich  domácich výdavkov sa učia šetriť energiami, separujú odpad,  snažia sa rozumne hospodáriť, pravidelne prehodnocovať svoj rodinný rozpočet a správať sa zodpovedne a pod.. Nakoľko všetky klientky zaradené do projektu boli v čase svojho zaradenia v situácii, keď  sa potrebovali postarať o dieťa do  veku 3 rokov a boli poberateľkami rodičovského príspevku,  pri výstupe a ukončení aktivít projektu sa všetkým klientkam podarilo nájsť prácu, ktorá je v súlade so starostlivosťou o rodinu a maloleté deti. Aktivity projektu  a jeho podpora im v značnej miere pomohli preklenúť najťažšie obdobie, kedy nemohli plnohodnotne pracovať, aby mali dostatočný príjem na zabezpečenie základných potrieb, akými je aj bezpečné a isté bývanie.  

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

                              www.esf.gov.sk                                                                                       www.ludskezdroje.gov.sk                                      www.employment.gov.sk