Služby pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím

Denný
stacionár

Opatrovateľská
služba

Sprostredkovanie
Osobnej Asistencie