Intervenčné centrum

Od 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o obetiach).

Týmto zákonom sa do slovenského právneho poriadku preniesli európske štandardy vo vzťahu k právam a ochrane obetí trestných činov. Zákon o obetiach definuje pojmy ako obeť trestného činu, obzvlášť zraniteľná obeť či domáce násilie. Ďalej upravuje práva obetí nezávisle od začatia trestného konania, t. j. najmä právo na odbornú pomoc, vrátane právnej pomoci. Taktiež sa zákon o obetiach zameriava na úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov ako aj vytvorenie systému pre poskytovanie odbornej pomoci subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam a ich podporu.

Od 1.7.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach“), na základe ktorej môžu vzniknúť intervenčné centrá pre obete trestného činu domáceho násilia.

Následne od 1.11.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore (ďalej len „zákon o policajnom zbore“), ktorým boli upravené povinnosti policajtov po vykázaní osoby a informovaní ohrozenej osoby o činnosti intervenčných centier a zaslaní záznamu o vykázaní príslušnému intervenčnému centru.

Centrum sociálnych služieb KA od januára 2022 pôsobí aj ako INTERVENČNÉ CENTRUM

Obetiam domáceho násilia poskytujeme krízovú intervenciu a odbornú špecializovanú pomoc.

Pomoc je poskytovaná bezplatne a v prípade požiadania aj anonymne.

Špecializovaná pomoc zahŕňa:
  • právne poradenstvo v oblasti trestného, civilného a rodinného práva; vypracovanie a podanie návrhov na vydanie neodkladného opatrenia na rozvod a úpravu rodičovských práv a povinností, trestného oznámenia a pomoc pri iných právnych úkonoch
  • sprevádzanie počas trestného konania vrátane výsluchov na polícii a súde
  • psychologickú pomoc a terapiu pre vás a vaše deti
  • sociálne poradenstvo o rôznych formách sociálnej podpory a dostupnej finančnej podpory
  • posúdenie rizika, ktoré hrozí vám a vaším blízkym v dôsledku domáceho násilia a vypracovanie bezpečnostného plánu
  • sprostredkovanie ďalšej pomoci, napr. bezpečného núdzového ubytovania a pod.

Intervenčné centrum

Vykonávajúce pôsobnosť na území Banskobystrického kraja

podľa §28a zákona č.274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti SR o udelení akreditácie číslo AK012/2018/13

-> Leták na stiahnutie tu <-

 

Informačné materiály

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tejto webovej stránky výlučne zodpovedá Centrum sociálnych služieb KA“.