Pokus stacionar

V dennom stacionári poskytujeme sociálnu službu osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III. a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Maximálny počet klientov v našom dennom stacionári je 10.

Našim klientom poskytujeme:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,

a zabezpečujeme:

  • stravovanie,
  • rozvoj pracovných zručností,
  • záujmovú činnosť.

Medzi pravidelné činnosti, ktoré ponúkame klientom v Dennom stacionári patria:

  • pracovná terapia,
  • tréning pamäte,
  • pohybové cvičenia,
  • príp. iné činnosti podľa individuálnych potrieb klientov.

Poskytujeme tiež sociálne poradenstvo rodine alebo inej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc klientovi v domácom prostredí. Takáto spolupráca napomáha sociálnej rehabilitácii.

Denný stacionár sa nachádza v meste Krupina, od 1.1.2021 budeme poskytovať sociálnu službu aj v dennom stacionári v Detve.

Centrum sociálnych služieb KA poskytuje sociálnu službu v rámci denného stacionára v zmysle § 40 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

ŽIADOSŤ do denného stacionára
Adresa: Sládkovičova 39, 963 01 Krupina CENNÍK
Image
Adresa: Sládkovičova 39, 963 01 Krupina CENNÍK